Prijava v aplikacijo >>

Kaj je ŠVK

Uvod

Sodobna računalniška tehnologija nas spremlja na vsakem koraku in čedalje več jo uporabljamo v šolah pri različnih predmetih. Z razvojem tabličnih računalnikov se je pojavila priložnost, da sodobno računalniško tehnologijo uporabimo tudi pri športni vzgoji oziroma pri meritvah za športno-vzgojni karton.
V ta namen smo v podjetju Sirius Plus d.o.o. razvili računalniški program, preko katerega se podatke oz. rezultate meritev vnaša v tablične računalnike, ki nam omogočajo, da rezultate meritev zajamemo na elektronski način na samem mestu meritev.
Rezultate meritev, ki smo jih zajeli s programom, nato avtomatsko pošljemo v lastno bazo podatkov, v osebne in zbirne kartone za vsak razred posebej. Zbirne kartone v elektronski obliki pa pošljemo v bazo podatkov na Fakulteto za šport, kjer podatke analizirajo. Tako nam določa veljavna področna zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o gimnazijah), ki nalaga šolam, da vodijo evidence osebnih podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih.
Tak način zbiranja podatkov nam olajša delo, ker zahteva le en vnos, brez nepotrebnega prepisovanja.

Trenutno stanje

Športno-vzgojni karton je nacionalni program za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine. Vanj so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. S pomočjo podatkov lahko otroci in njihovi starši spremljajo telesni in gibalni razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobijo pomembne informacije, na podlagi katerih otrokom in mladostnikom strokovno pomagajo pri njihovem razvoju (Strel, 1996). Že več kot 20 let je športno-vzgojni karton v papirni obliki.
Trenutno ima vsak učenec svoj osebni športno-vzgojni karton, na katerem so njegovi osebni podatki in rezultati merjenj. Zbirka podatkov vsebuje skladno z zakonodajo naslednje osebne podatke (podatke o učenki/učencu: ime, priimek, spol, rojstni datum), podatke o morfoloških (telesnih) značilnostih in gibalnih sposobnostih. Učitelji športne vzgoje ročno, sproti vpisujejo v karton rezultate, na koncu pa se vsi dobljeni podatki (za vse učence šole) prepišejo v zbirne kartone.
Ravno to prepisovanje predstavlja veliko možnost napak. Podatke tistih otrok in mladostnikov, katerih starši soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK, pa šole pošljejo v tiskani ali elektronski obliki na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelajo in jih nato v nekaj dneh vrnejo šoli.

Prihodnost

Verjetno pa bo v prihodnje elektronska oblika nujna in edina pot. V ta namen je nastal elektronski športnovzgojni karton, ki zajema spletno in mobilno aplikacijo.
Na spletni aplikaciji je seznam vseh učencev šole. Na tej aplikaciji se arhivirajo vsi rezultati meritev, kjer jih lahko tudi urejamo in pregledujemo za vsak razred in za vsakega učenca posebej. Preko spletne aplikacije izpišemo osebni in zbirni športnovzgojni karton ter grafično analiziramo rezultate. Zbrane podatke meritev preko spletne aplikacije pošljemo v namen obdelave na Fakulteto za šport, kjer jih obdelajo in obdelane pošljejo nazaj.
Mobilna aplikacija pa je računalniški program, preko katerega se podatke oz. rezultate meritev vnaša v tablične računalnike in služi za zajem in prenos podatkov na spletno aplikacijo. Zbrane podatke avtomatsko prenesemo v našo bazo podatkov in v zbirne kartone. Ko se podatki prenesejo, se iz tabličnega računalnika zbrišejo zaradi varovanja osebnih podatkov.

Prednosti

Prednost elektronskega upravljanja športno-vzgojnega kartona poleg boljše učinkovitosti zaposlenih prinaša tudi več prednosti, ki jih upravljanje v papirni obliki ne pozna. Prednost takega vnosa je predvsem v hitrosti vnosa in popolnem nadzoru nad izmerjenimi podatki. Odpravljeno je fizično dostavljanje osebnih kartonov merilcem in fizično dostavljanje zbirnih kartonov Fakulteti za šport. Omogočeno je enostavno pregledovanje kot tudi hkraten vpogled v osebni karton. Delo s kartoni je poenostavljeno, iskanje in prikazovanje rezultatov (na primer staršem) je izredno hitro in enostavno. Omogočeno je varno arhiviranje velikih količin osebnih podatkov. Določimo lahko več nivojev dostopa oziroma različne pravice uporabnikov. Z identifikacijo s certifikatom lahko preko spletne aplikacije omogočimo vpogled v vnešene rezultate (starši), popravljanje rezultatov, itd. Ne potrebujemo dodatnega prostora za shranjevanje kartonov. Prednost takega vnosa pa je tudi v manjši možnosti napak pri vnosu, enkratnemu vnosu brez nepotrebnega prepisovanja, prihranku časa in denarja in pri izvedbi različnih analiz. Program omogoča enostavno in enkratno zbiranje podatkov športno-vzgojnega kartona (brez dodatnega prepisovanja v kartone), hkrati pa je možna takojšnja analiza in statistika ter primerjava rezultatov iz prejšnjih let. Podatke lahko zbiramo kjerkoli brez internetne in telefonske povezave. Zbrane podatke ob koncu meritev prenesemo v spletno aplikacijo, kjer pa so že pripravljeni za obdelavo. Z informatirziranim športnovzgojnim karton skrbimo za varstvo okolja in varovanje narave.